Blog

11 lipca 2024

Jak opodatkować przychody z Patronite?

Patronite to platforma, która pomaga twórcom zdobywać wsparcie finansowe od swoich fanów. Dzięki temu serwisowi, artyści, pisarze, youtuberzy i inni twórcy mogą otrzymywać regularne wpłaty od ludzi, którzy chcą wspierać ich pracę. To świetny sposób dla niezależnych twórców, aby zarabiać pieniądze i rozwijać swoją działalność. Czy jednak przekazywane tą drogą sumy podlegają opodatkowaniu?

Co to jest Patronite?

Patronite jest tzw. portalem crowdfundingowym. Jego celem jest dobrowolne wspieranie twórców
zwanych oficjalnie „Autorami” drogą dobrowolnych wpłat pieniężnych na ich konto.
Osoby przekazujące środki pieniężne uzyskują status „Patronów”.

Na ogół są to comiesięczne, niewielkie sumy – jeśli jednak pochodzą od wielu osób, mogą przybrać naprawdę znaczne rozmiary.

Twórca przeznacza otrzymane wpłaty na rozwój swojego profilu, oferując swoim patronom możliwość zapoznawania się z nim bez żadnych ograniczeń oraz swobodnego czerpania z jego zasobów. Najczęściej przyjmuje to postać filmowych blogów, które można obejrzeć na specjalnych portalach społecznościowych całkowicie bezpłatnie.

Oprócz satysfakcji płynącej ze świadomości wspierania ulubionego twórcy, patroni uzyskują od niego specjalne podziękowania, które są publikowane w formie oddzielnych list, często ze wskazaniem kwot, jakie zostały przez nich przekazane.


Jeśli chodzi o samych twórców, jacy działają na portalu Patronite, to nie ma tu żadnych ograniczeń
podmiotowych. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – muzycy, geopolitycy, filozofowie,
etc. – wszyscy, którzy wykorzystują Internet do krzewienia swoich idei. Nie ma też pod tym względem
ograniczeń po stronie patronów.
Oczywiście rodzi się pytanie, jak takie wpłaty traktuje prawo podatkowe? Aby na nie odpowiedzieć,
najpierw trzeba ustalić…

Jaki jest charakter prawny wpłat na Patronite?

Sytuacja pod tym względem jest stosunkowo jasna. Wpłata dokonywana przez patrona stanowi po stronie
twórcy tzw. bezpłatne przysporzenie, a więc darowiznę.

Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, iż przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1).

Darowizna ma zatem charakter nieodpłatny, co oznacza, że obdarowany nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz darczyńcy – ani w chwili, gdy jest ona dokonywana, ani też w przyszłości.

Na podstawie darowizny następuje przesunięcie z majątku osoby, która czyni darowiznę na rzecz obdarowanego, który w efekcie uzyskuje jednostronne przysporzenie majątkowe. Tym samym, tylko po stronie tego ostatniego następuje wzbogacenie.

Czy wpłaty na Patronite podlegają opodatkowaniu?

Wpłaty na Patronite, jako darowizny, podlegają rozliczeniu stosowanie do przepisów ustawy z dnia 28
lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 596).


Stanowi ona, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności
rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym właśnie tytułem otrzymanej darowizny (art. 1 ust. 1 pkt
2).


Sam obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych (art. 5), a więc w tym
przypadku twórcy.
Powstaje on z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie
zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu
stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń (art. 6 ust. 1 pkt 4).

Jak rozliczyć wpłaty na Patronite?

Musisz wiedzieć, że wysokość podatku od darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do
której zaliczony jest nabywca (art. 14 ust. 1).
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
– do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów,
– do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów,
małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków,
małżonków innych zstępnych,
– do grupy III – innych nabywców (art. 14 ust. 3).


W związku z tym, w stosunku do osób obcych, które dokonują wpłat na Patronite, twórca należy do
III grupy podatkowej.


Podkreślić trzeba, że opodatkowaniu podatkiem od darowizn podlega nabycie, od jednego zbywcy,
własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
– 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
– 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
– 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (art. 9 ust. 1).


Jednak, zwrócić trzeba też uwagę na zasadę, według której – jeżeli nabycie własności rzeczy i praw
majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych
ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej
osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (art. 9 ust. 2).


Tym samym, jeżeli suma wpłat od jednego patrona nie przekroczy w ciągu 5 lat kwoty 5733 zł – stanowią
one darowizny, które mieszczą się w kwocie wolnej od podatku i w rezultacie nie podlegają
opodatkowaniu.


A co, jeśli datki przekroczą powyższą sumę?
Wówczas twórca będzie zobowiązany dokonać jej rozliczenia z urzędem skarbowym.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek oblicza się w takim przypadku od nadwyżki podstawy
opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (art. 15 ust. 1).


Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej stawka podatku ujęta w formie tabelarycznej wynosi:
– 12% dla darowizn do kwoty 10 278 zł,
– 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł dla darowizn w przedziale od 10 278 zł do 20
556 zł,
– 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł dla darowizn o wartości przekraczającej 20 556
zł.


Osoby zobowiązane do rozliczenia podatku od darowizn, a więc podatnicy są obowiązani, złożyć, w
terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwe zeznanie podatkowe. Dołącza się do niego dokumenty mające wpływ na określenie
podstawy opodatkowania (art. 17a ust. 1).

Czytaj więcej

 • 13 lipca 2024
  Kategoria

  Wakacje od ZUS – 16 najczęstszych pytań i odpowiedzi

  Oszczędności w jednoosobowej działalności gospodarczej i obniżenie obciążeń składkowych, to jedne z najpopularniejszych tematów wśród...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie podatki płaci influencer i reklamodawca od współpracy barterowej?

  W dzisiejszych czasach influencerzy stali się kluczowymi postaciami w świecie mediów społecznościowych, generując przychody z różnych...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – rachunek, paragon czy faktura?

  W osobnym wpisie opowiedziałam szczegółowo na temat obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży działalności nierejestrowanej. W tym...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak zacząć i prowadzić ewidencję przychodów?

  Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania dla osób chcących prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak rozliczyć?

  Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na osiąganie przychodów bez konieczności rejestracji firmy....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana w 2024 roku – najważniejsze informacje

  W Polsce, prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej, nie wymaga bowiem rejestracji...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie są organy w prostej spółce akcyjnej?

  Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego sytemu prawnego 1 lipca 2021 roku. Łączy ona cechy spółki z o.o. ze spółką akcyjną....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Czym jest prosta spółka akcyjna?

  1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiała się prosta spółka akcyjna, czyli – jak wskazuje na to jej nazwa – uproszczona wersja...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Co się bardziej opłaca: ryczałt czy podatek liniowy?

  Założenie własnej firmy wiąże się z różnymi formalnościami. Jedną z kwestii, które wymagają dokładnego przeanalizowania, jest forma...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a klasyczna spółka akcyjna – podobieństwa, różnice

  Spółka akcyjna jest jedną z form działalności gospodarczej, jaką mogą wybrać osoby chcące założyć firmę w Polsce. Jednak 1 lipca 2021...

  Czytaj