Blog

11 lipca 2024

Jak rozliczyć faktury za usługi reklamowe z Facebooka?

Usługi reklamowe Facebooka stają się coraz bardziej popularne. Z uwagi na powszechność Internetu,
trudno sobie wyobrazić skuteczny marketing bez wykorzystania tego właśnie narzędzia. Pamiętać jednak trzeba, że usługi tego rodzaju pociągają za sobą obowiązek rozliczenia podatku. Jak więc rozliczyć faktury za usługi reklamowe z Facebooka?

Faktury za usługi reklamowe z Facebooka – jaki jest ich charakter?

Na początku trzeba zastrzec ważną rzecz – Facebook, który obejmuje swoim zasięgiem działania Europę,
ma swoją siedzibę Irlandii. Wskutek tego, rozliczanie faktur wystawionych przez ten podmiot będzie
trochę odmienne niż w sytuacji, gdy czynią to firmy znajdujące się w Polsce.


Musisz wiedzieć, że faktura, która dokumentuje zakup usług od Facebook stanowi „import usług”.


Jak go definiować? Odpowiada na to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz. U. z 2024 r., poz. 361). Stanowi ona, że import usług to świadczenie usług, z tytułu których
obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy, wskazanym w tym akcie prawnym, a dokładnie w jego art.
17 ust. 1 pkt 4 (art. 2 pkt 9).


Zgodnie z nim, podatnikiem będącym nabywcą usług mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
– usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz
– stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Z kolei usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, dla których stosuje się art. 28b – osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność
gospodarczą lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do
rejestracji jako podatnik VAT UE,
– w pozostałych wypadkach – podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15, który posiada
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa we wskazanym
przepisie oraz posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do
zarejestrowania jako podatnik VAT UE.


Podkreślić trzeba, że faktury pochodzące od Facebooka należy rozliczyć nie tylko z należnego podatku od
towarów i usług (VAT), ale także z podatku dochodowego (PIT).

W jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie podatku VAT za usługi reklamowe z Facebooka?

Sposób rozliczenia podatku od towarów i usług za usługi reklamowe z Facebooka zależy od tego czy
nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, czy też nie. Musisz jednak przy tym pamiętać, że w obu tych
przypadkach spoczywa na nim obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE – dokonuje się tego
na formularzu VAT – R.


Jeśli nabywca jest „vatowcem”, wówczas musi on samodzielnie doliczyć do faktury należny podatek w
wysokości 23%. Jednocześnie przysługuje mu prawo do jego odliczenia, co w ostatecznym rozrachunku
umożliwia jego firmie wyjść na „zero”.


W praktyce – od otrzymanej faktury przedsiębiorca jednocześnie rozlicza podatek należny i naliczony w
tej samej kwocie. Jego dodatkowym obowiązkiem jako podatnika jest złożenie pliku JPK VAT.


Sytuacja „nievatowców” jest niestety mniej korzystna. Tego rodzaju podatnicy bowiem mają obowiązek
doliczenia 23% VAT-u i zapłacenia go w pełnej wysokości, bez możliwości jego odliczenia. Samo rozliczenie następuje w deklaracji VAT-9M.
Powinieneś wiedzieć, że podatek VAT-9M może zostać uwzględniony przez takiego nabywcę jako koszt
uzyskania przychodu.


Do kiedy trzeba spełnić obowiązek podatkowy?

Zapłata podatku oraz przesłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego powinna nastąpić najpóźniej do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Co ważne, jeśli kwota za usługi reklamowe Facebooka jest wyrażona w EUR, należy najpierw przeliczyć
ją na złotówki, stosując średni kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku
podatkowego, a następnie opodatkować przeliczoną w ten sposób sumę podatkiem VAT.

W jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie podatku PIT za usługi reklamowe z Facebooka?

Trzeba wskazać, że dokonując nabycia usług reklamowych dla celów marketingowych, przedsiębiorca
jest uprawniony do odliczenia wszystkich środków pieniężnych wydanych na ten cel jako kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
Wynika to z faktu, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów, jak również w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, oczywiście z
pewnymi wyjątkami.

Wynika to wprost z przepisów ustaw:
– z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 226
z późn. zm.) – art. 22 ust. 1,
– z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
2805 z późn. zm.) – art. 15 ust. 1.


Jeśli rozliczasz się na podstawie książki przychodów i rozchodów, fakturę z Facebooka możesz zaksięgować jako firmowy koszt, wykazując ją w kolumnie 13 KPiR.

Informacja IFT-2R i podatek u źródła

W przypadku usług reklamowych z Facebooka, masz obowiązek złożyć roczną informację IFT-2R.

W tym dokumencie musisz wykazać łączną wartość zakupionych usług reklamowych z Facebooka za dany rok podatkowy. Deklarację IFT-2R wysyłasz do Facebooka oraz do urzędu skarbowego.

Nie będziesz musiał płacić podatku u źródła, jeśli posiadasz certyfikat rezydencji podatkowej Facebooka. Takie certyfikaty znajdziesz w Internecie dla poszczególnych lat podatkowych.

Czytaj więcej

 • 13 lipca 2024
  Kategoria

  Wakacje od ZUS – 16 najczęstszych pytań i odpowiedzi

  Oszczędności w jednoosobowej działalności gospodarczej i obniżenie obciążeń składkowych, to jedne z najpopularniejszych tematów wśród...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie podatki płaci influencer i reklamodawca od współpracy barterowej?

  W dzisiejszych czasach influencerzy stali się kluczowymi postaciami w świecie mediów społecznościowych, generując przychody z różnych...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – rachunek, paragon czy faktura?

  W osobnym wpisie opowiedziałam szczegółowo na temat obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży działalności nierejestrowanej. W tym...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak zacząć i prowadzić ewidencję przychodów?

  Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania dla osób chcących prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak rozliczyć?

  Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na osiąganie przychodów bez konieczności rejestracji firmy....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana w 2024 roku – najważniejsze informacje

  W Polsce, prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej, nie wymaga bowiem rejestracji...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie są organy w prostej spółce akcyjnej?

  Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego sytemu prawnego 1 lipca 2021 roku. Łączy ona cechy spółki z o.o. ze spółką akcyjną....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Czym jest prosta spółka akcyjna?

  1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiała się prosta spółka akcyjna, czyli – jak wskazuje na to jej nazwa – uproszczona wersja...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Co się bardziej opłaca: ryczałt czy podatek liniowy?

  Założenie własnej firmy wiąże się z różnymi formalnościami. Jedną z kwestii, które wymagają dokładnego przeanalizowania, jest forma...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a klasyczna spółka akcyjna – podobieństwa, różnice

  Spółka akcyjna jest jedną z form działalności gospodarczej, jaką mogą wybrać osoby chcące założyć firmę w Polsce. Jednak 1 lipca 2021...

  Czytaj