Blog

10 lipca 2024

Jak rozliczyć przychody z Google AdSense na własnej witrynie internetowej?

Usługa Google AdSense stanowi coraz bardziej popularną formę osiągania dochodów. Umożliwia ona bowiem zarabianie na udostępnianiu reklam internetowych. Jak każda działalność przynosząca zysk podlega opodatkowaniu – w jakiej jednak formie?

Co to jest Google AdSense?

Google AdSense umożliwia zarabianie poprzez udostępnianie reklam na posiadanej witrynie internetowej. Na ogół są one dostosowane do jej profilu, dzięki czemu łatwiej docierają one do odbiorców, a więc potencjalnych klientów.

W tym artykule skoncentrujemy się na reklamach Google AdSense, które są umieszczane na Twojej własnej stronie internetowej, a nie na kanale YouTube.

Bardzo często usługę Google AdSense wykorzystują osoby prowadzące blogi tematyczne, lub stronę swojej firmy, traktując ją jako dodatkowy, lub nawet jedyny dochód. Zaznaczyć trzeba przy tym, że może odbywać się to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub też całkowicie poza nią, kiedy to udostępniający występuje po prostu jako osoba fizyczna.

Warunkiem udostępnienia opisywanego narzędzia jest uprzednie przystąpienie do programu Google AdSense. Dzięki temu osoba, która dołączyła do Google AdSense , staje się w pewnym sensie „wydawcą” reklamy, gdyż dokonuje udostępnienia na nią miejsca w ramach swojej strony internetowej.

Następuje to za odpowiednią opłatą ze strony reklamodawcy Google. Jej wysokość zależy od:

 • treści reklamy – tematyki, branży,
 • liczby osób odwiedzających daną stronę internetową,
 • ilości kliknięć w reklamę znajdująca się na witrynie internetowej,

Oczywiście, im częściej odwiedzana jest strona internetowa i im więcej jest wyświetleń reklamy, tym większe zyski osiąga osoba, która ją udostępniła.

Sam program Google AdSense prowadzony jest przez irlandzką spółkę Google Ireland, która ma siedzibę w Dublinie.

Jak rozliczyć przychody z Google AdSense?

Sposób rozliczenia przychodów z Google AdSense uzależniony jest od tego, czy usługa tego rodzaju udostępniana jest w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, czy też przez osobę nie będącą przedsiębiorcą.

Czym jest usługa Google AdSense z punktu widzenia prawa podatkowego?

W praktyce pojawiły się kontrowersję, jaki charakter prawny z punktu widzenia prawa podatkowego ma usługa Google AdSense. Zostały one ostatecznie wyjaśnione w drodze interpretacji organów podatkowych.

Fundamentalne znaczenie ma w tym kontekście interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2018 roku Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (0112-KDIL2-1.4012.57.2018.1.MK). Wskazała ona wyraźnie, iż oddanie najemcy powierzchni na umieszczenie reklamy nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem, bądź dzierżawą. Brak jest tu bowiem charakterystycznego dla umów najmu elementu wydania rzeczy w celu posiadania, czy korzystania z udostępnionej powierzchni, czy też dla dzierżawy – pobierania pożytków w znaczeniu cywilistycznym. Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. przedsiębiorcy, osobie fizycznej lub prawnej przekazywania określonych informacji dotyczących towarów i usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie następuje tu klasyczne wydanie rzeczy do używania. Tym samym, usługi te należy uznać za usługi reklamy.

Rozliczenie przychodów z Google AdSense uzyskiwanych bez związku z działalnością gospodarczą

Kwestię, w jaki sposób rozliczać przychody z Google AdSense przesądziła Interpretacja ogólna nr dd2/033/55/kbf/14/rd-75000 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 31).

Wynika z niej, iż osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m. in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy więc zakwalifikować do źródła przychodów, wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 226 z późn. zm.), a więc jako najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Jedynym warunkiem jest, że nie są one uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Jak więc wygląda kwestia opodatkowania?

Dochody z opisywanego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z progresywną skalą podatkową, a więc według stawki 12% lub 32%.

Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2540 z późn. zm.). Zgodnie z nią, przychody z działalności usługowej, a więc także pochodzących z Google AdSensse są opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Pamiętać przy tym trzeba, że dla określenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług decydujące znaczenie ma symbol PKWiU. Określa je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz U. poz. 1676). Na jego podstawie można stwierdzić, że świadczenie usług wyświetlania reklam w ramach Google AdSense jest klasyfikowane w grupowaniu 63.12.20.0, obejmującym sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych.

Rozliczenie przychodów z Google AdSense uzyskiwanych w związku z działalnością gospodarczą

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody z reklam Google AdSense na własnej stronie internetowej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to powinny one być udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz nabywcy usług, a więc Google oraz ujęte:

 • w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów – jeśli podatek dochodowy jest rozliczany na zasadach ogólnych lub liniowo,
 • w Ewidencji przychodów – jeśli jesteś „na ryczałcie”.

Musisz wiedzieć, że podlegają one opodatkowaniu, jak każdy inny przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z wybraną przez przedsiębiorcę formą opłacania podatku dochodowego.

Może to więc być:

 • skala podatkowa według stawki 12/32% podatku od dochodu,
 • podatek liniowy w wysokości 19% podatku od dochodu,
 • ryczałt,

Google AdSense dane do faktury

Zazwyczaj między 20 a 25 dniem każdego miesiąca otrzymujesz przelew od Google za wyświetlenia reklam w ramach programu Google AdSense. Teraz musisz wystawić fakturę na kwotę otrzymanego przelewu. Poniżej znajdziesz dane Google, które powinieneś umieścić na fakturze.

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrows Street, 4 Dublin, Ireland, VAT ID: IE6388047V

Następnie fakturę tę uwzględniasz jako przychód w ramach swojej działalności gospodarczej, ponieważ Google jest zarejestrowane w Irlandii. Pamiętaj również, że musisz złożyć deklarację VAT UE.

Czytaj więcej

 • 13 lipca 2024
  Kategoria

  Wakacje od ZUS – 16 najczęstszych pytań i odpowiedzi

  Oszczędności w jednoosobowej działalności gospodarczej i obniżenie obciążeń składkowych, to jedne z najpopularniejszych tematów wśród...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie podatki płaci influencer i reklamodawca od współpracy barterowej?

  W dzisiejszych czasach influencerzy stali się kluczowymi postaciami w świecie mediów społecznościowych, generując przychody z różnych...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – rachunek, paragon czy faktura?

  W osobnym wpisie opowiedziałam szczegółowo na temat obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży działalności nierejestrowanej. W tym...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak zacząć i prowadzić ewidencję przychodów?

  Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania dla osób chcących prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak rozliczyć?

  Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na osiąganie przychodów bez konieczności rejestracji firmy....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana w 2024 roku – najważniejsze informacje

  W Polsce, prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej, nie wymaga bowiem rejestracji...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie są organy w prostej spółce akcyjnej?

  Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego sytemu prawnego 1 lipca 2021 roku. Łączy ona cechy spółki z o.o. ze spółką akcyjną....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Czym jest prosta spółka akcyjna?

  1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiała się prosta spółka akcyjna, czyli – jak wskazuje na to jej nazwa – uproszczona wersja...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Co się bardziej opłaca: ryczałt czy podatek liniowy?

  Założenie własnej firmy wiąże się z różnymi formalnościami. Jedną z kwestii, które wymagają dokładnego przeanalizowania, jest forma...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a klasyczna spółka akcyjna – podobieństwa, różnice

  Spółka akcyjna jest jedną z form działalności gospodarczej, jaką mogą wybrać osoby chcące założyć firmę w Polsce. Jednak 1 lipca 2021...

  Czytaj