Regulamin

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z „Panelu online” znajdującego się pod adresem www.solidnaksiegowa.com oraz www.solidnaksiegowa.pl i udostępnionego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Usługodawca – SalSoft Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bohomolca 1/66, 31-416 Kraków (biuro: ul. Siewna 18, 31-231 Kraków), posiadająca numer NIP 945 219 62 13, REGON 364906201, wpisana do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626820, posiadająca kapitał w wysokości 10.000 złotych opłacony w całości (dalej: SalSoft lub Usługodawca);
 3. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego korzystający ze strony www.solidnaksiegowa.com lub „Panelu online”.
 4. Nazwa Użytkownika – unikalne oznaczenie Użytkownika, udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę po zawarciu Umowy na obsługę księgową, a wykorzystywane do logowania do „Panelu online”.
 5. Panel online – udostępnione przez Usługodawcę narzędzie, wspomagające realizację przedmiotu Umowy o prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Klienta, przesyłania przez Klienta skanów/zdjęć dokumentów do biura rachunkowego oraz możliwości podglądu Ksiąg podatkowych Klienta.
 6. Cennik – zamieszczony na stronie internetowej Cennik zawierający informacje o przykładowej wysokości opłat za poszczególne usługi księgowe, wyrażony w kwocie netto w polskich złotych;
 7. Dokument – zapisany nośnik informacji przesłany w formie elektronicznej, stanowiący przychód lub koszt Użytkownika, w szczególności: faktury sprzedaży, faktury zakupowe (zarówno krajowe jak i zagraniczne), faktury uproszczone, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne, raporty kasowe, wyciągi bankowe, listy obecności i inne materiały oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonywania zapisów w odpowiednich pozycjach Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów lub Księgach Rachunkowych.
 8. Hasło – wybrany przez Użytkownika ciąg znaków, używany podczas logowania do „Panelu online”.
 9. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem solidnaksiegowa.com oraz www.solidnaksiegowa.pl, umożliwiająca m.in. korzystanie z „Panelu online”, wraz z podstronami.
 10. Usługi – usługi realizowane przez Usługodawcę za pomocą „Panelu online”.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług księgowych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z witryny niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Do korzystania z Panelu online niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (email).
 3. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca witrynę we własnym zakresie musi zapewnić sobie powyższe urządzenie, oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika bądź inna osoba odwiedzająca witrynę, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika (lub inną osobę odwiedzająca witrynę) z operatorem telekomunikacyjnym.

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę następuje z dniem wskazanym w Umowie.
 2. Pierwszym miesiącem objętym Usługą przez Usługodawcę jest miesiąc wskazany w Umowie.
 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Pierwsze skorzystanie z Panelu online

 1. Korzystanie z Panelu online możliwe jest po zawarciu Umowy.
 2. Dane do pierwszego logowania przesyłane są na adres email wskazany przez Użytkownika. W celu korzystania z Panelu online w witrynie należy wybrać opcję logowania, wpisać login oraz hasło Użytkownika, udostępnione przez Usługodawcę w osobnej wiadomości email.
 3. Po pierwszym logowaniu do Panelu online Użytkownik powinien zmienić hasło.

Korzystanie z Panelu online

 1. Panel online jest narzędziem wspomagającym współpracę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach zawartej Umowy. Najważniejsze funkcje Panelu online to:
  • Możliwość wystawiania faktur (w tym faktur VAT, faktur proforma, faktur zaliczkowych i końcowych, faktur VAT marża, faktur VAT OSS, faktur VAT RR, faktur korygujących);
  • Możliwość zmieszczenia na Panelu online skanów lub zdjęć Dokumentów;
  • Możliwość przejrzenia miesięcznych podsumowań z Ksiąg podatkowych;
 2. Panel online pozwala Użytkownikowi wpisać numer NIP kontrahenta w momencie wystawiania faktur. Pozostałe dane kontrahenta zostają automatycznie uzupełnione na podstawie informacji pobranych z ogólnopolskiego rejestru REGON dostępnego na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/. Za prawidłowość i poprawność tak wprowadzonych danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Usługi

 1. Użytkownik może mieć dostęp do Panelu online i korzystać z Panelu online tylko w ramach zawartej z Usługodawcą Umowy o prowadzenie ewidencji księgowej.

Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej witrynę

 1. Wszelkie informacje umieszczane w Panelu online muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 2. Informacje powinny być aktualizowane przez Użytkownika w miarę potrzeby.
 3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad z pkt 1 i 2.
 4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do „Panelu online” powinien ustalić własne hasło. Hasło Użytkownika powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedna wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny np. @,!,&. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu oraz hasła do „Panelu online” osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia loginu lub hasła do „Panelu online” osobom trzecim.
 5. W przypadku utraty hasła, Użytkownik może wygenerować nowe hasło za pośrednictwem opcji „Nie pamiętam hasła”. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z „Panelu online” wyłącznie w związku z realizacją Umowy i w sposób opisany w Regulaminie. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie „Panelu online”, w szczególności w celu świadczenia usług identycznych bądź podobnych do tych wynikających z przedmiotu niniejszej Umowy.
 7. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do „Panelu online” dokumenty oraz za ich treść, w tym za wystawienie i udostępnienie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że Panel online może być czasowo niedostępny z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii, a także, że może zawierać błędy, mimo zachowania przez Usługodawcę najwyższej staranności. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie, w tym prawidłowe działanie Panelu online lub jego niedziałanie, w tym za ewentualne szkody, które mogą powstać z tego tytułu. Użytkownik korzysta z Panelu online na własną odpowiedzialność.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące nienależytego działania witryny lub Panelu online należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@solidnaksiegowa.com w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.

2.      Reklamacja powinna zawierać:

a.      określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika)

b.      określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.

c.       przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3.      Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

Ochrona danych

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych zawiera Polityka prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.solidnaksiegowa.com oraz w Panelu online wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania na stronie www.solidnaksiegowa.com
 3. Po ukazaniu się na stronie www.solidnaksiegowa.com lub w Panelu online informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Panelu online po wejściu Regulaminu w życie stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Panelu online i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji w formie mailowej na adres biuro@solidnaksiegowa.com.
 5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika oraz rozwiązanie Umowy.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.