Regulamin

I. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z dostępnego pod adresem www.strefaklienta.solidnaksiegowa.com panelu dedykowanego klientom Salsoft Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, w tym w szczególności ich prawa i obowiązki a także obowiązki i zakres odpowiedzialności ww. Spółki.

II. Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

SalsoftSalsoft Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Bohomolca 1/66, Kraków 31-416, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626820, posiadającą NIP 9452196213, tj. podmiot udostępniający Panel
Panelopracowane przez SalSoft i udostępnione Klientom zasoby wspomagające prowadzenie księgowości oraz komunikację pomiędzy Klientem a SalSoft
Regulaminniniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część
Usługausługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez SalSoft Panelu
Klientklient SalSoft, przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego, któremu SalSoft zapewnił dostęp do Panelu
Umowaumowa o świadczenie usług księgowych, zawarta pomiędzy SalSoft a Klientem

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Panelu niezbędnym jest:
  1. posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego,
  2. z dostępem do Internetu,
  3. wyposażonego w przeglądarkę internetową w minimalnym standardzie Google Chrome 100 bądź Mozilla Firefox 98 bądź Microsoft Edge 100 bądź Opera 86 – w przypadku innych przeglądarek internetowych korzystanie z Panelu może okazać się utrudnione albo wręcz niemożliwe.
 2. Do uzyskania dostępu do Panelu (rejestracji) niezbędne jest także konto poczty elektronicznej (email).
 3. Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko spełnić określone powyżej wymagania, w szczególności zapewnić sobie dostęp do rzeczonego urządzenia, oprogramowania czy adresu poczty elektronicznej.
 4. W trosce o bezpieczeństwo danych wprowadzanych przez Klienta do Panelu SalSoft:
  1. rekomenduje korzystanie z:
   1. zaufanych i na bieżąco aktualizowanych urządzeń czy oprogramowania;
   2. zaufanych kanałów dostępu do internetu;
   3. oprogramowania zabezpieczającego typu programy antywirusowe czy firewalle;
  2. stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z przyjętymi, dobrymi praktykami w zakresie ochrony danych.
 5. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  1. mniej wydajne urządzenia czy starsze oprogramowanie mogą negatywnie wpłynąć na komfort korzystania z Panelu;
  2. może okazać się, że brak stosownej aktualizacji, czy to urządzenia czy rzeczonego oprogramowania uniemożliwia korzystanie z Panelu – choćby z uwagi na opisane powyżej mechanizmy szyfrowania;
  3. dostępność ww. aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Użytkownika sprzętu i/bądź oprogramowania na co SalSoft nie ma wpływu.

IV. Zawieranie oraz rozwiązywanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta:
  1. z chwilą rejestracji Klienta w Panelu;
  2. na okres:
   1. trwania Umowy;
   2. chyba, że SalSoft bądź Klient wcześniej wypowiedzą umowę o świadczenie Usługi – w takim przypadku obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia.
 2. W celu rejestracji w Panelu SalSoft przesyła Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej tzw. link aktywacyjny wraz z hasłem tymczasowym oraz instrukcją dalszego postępowania. 
 3. Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy na świadczenie Usługi i tym samym korzystanie z Panelu jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi traci on dostęp do zasobów przetwarzanych przez niego bądź na jego rzecz w Panelu. 

V. Funkcjonalność Panelu

 1. Panel oferuje funkcjonalności wspomagające realizację przez SalSoft na rzecz Klienta przedmiotu Umowy. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności Panelu oraz porady w zakresie korzystania z Panelu prezentowane są w stosownej zakładce w Panelu i składają się łącznie na instrukcję obsługi programu komputerowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 2. Z poziomu Panelu można:
  1. zawrzeć umowę na korzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie, które są wyłącznie odpowiedzialne z tytułu ich świadczenia, a szczegóły dotyczące rzeczonych umów zawierają osobne, zapewnione przez podmioty świadczące te usługi dokumenty;
  2. wysłać swoim kontrahentom faktury w wersji elektronicznej.
 3. W ramach Panelu mogą być eksponowane:
  1. komunikaty dotyczące realizacji przez SalSoft na rzecz Klienta usług księgowych;
  2. reklamy oraz inne materiały promocyjne czy informacyjne, pochodzące od SalSoft bądź podmiotów trzecich.
 4. Korzystanie z niektórych, określonych przez SalSoft funkcjonalności Panelu możliwe jest z wykorzystaniem API – na zasadach wskazanych w stosownej, udostępnionej w Panelu dokumentacji.

VI. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. posługiwania się swoimi prawdziwymi i aktualnymi danymi osobowymi i kontaktowymi, w szczególności dotyczy to danych, które są przetwarzane przez SalSoft do realizacji obowiązków wynikających z Umowy;
  2. korzystania z Panelu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi normami czy obyczajami. Powyższe obejmuje w szczególności obowiązek szanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. wykorzystywać API wyłącznie dla celów realizacji Umowy, w sposób opisany w stosownej dokumentacji technicznej.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. wprowadzane przez siebie do Panelu dane i treści, w szczególności za dane niezbędne do realizacji przez SalSoft przedmiotu Umowy;
  2. wysyłane z poziomu Panelu faktury, w szczególności za uzyskanie stosownych zgód na wysyłanie takich faktur danemu adresatowi.
 3. SalSoft ma prawo pozbawić Klienta dostępu do Panelu, czasowo bądź na stałe w następujących przypadkach:
  1. gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu;
  2. gdy działania Klienta mogą zagrozić bezpieczeństwu danych przetwarzanych w Panelu, w szczególności danych wprowadzonych do Panelu przez SalSoft bądź innych Klientów
  3. gdy działania Klienta mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Panelu co w szczególności upoważnia SalSoft do ograniczenia ilość zapytań pochodzących od danego Klienta (w określonych przez SalSoft interwałach czasowych) bądź do całkowitego wstrzymania obsługi takich zapytań;
  4. gdy działania Klienta godzą w renomę SalSoft i/bądź produktów czy usług przez SalSoft oferowanych.
 4. Klient dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

VII. Odpowiedzialność SalSoft

 1. Panel stanowi narzędzie wspierające prowadzoną przez Klientów działalność, stąd SalSoft nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z rzeczoną działalnością.
 2. SalSoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu funkcjonowania Panelu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Panelu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, a nadto nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu realizacji na rzecz Klienta usług w rozumieniu pkt V.2.a;
  2. za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Panelu, bądź rozsyłanych Klientom, w ramach świadczenia przez SalSoft usług reklamowych na rzecz innych podmiotów;
  3. za szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  4. za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Klienta (w tym utracenia) osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Panelu;
  5. za wysyłanie z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 3. SalSoft zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Panelu. Zaprzestanie świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny w miesiącu kalendarzowym nie rodzi po stronie SalSoft żadnej odpowiedzialności.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje czy uwagi co do funkcjonowania Panelu, pod rygorem ich nieuwzględnienia należy zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu SalSoft, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@solidnaksiegowa.com.
 2. Zgłoszenie w rozumieniu ust. 1 powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres e-mail z użyciem którego, Klient loguje się do Panelu;
  3. szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego takie zgłoszenie i umożliwiający jego rozpatrzenie.
 3. SalSoft rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego warunki wskazane w ust. 2. Tym samym SalSoft ma prawo wystąpić o dodatkowe, umożliwiające należyte rozpatrzenie zgłoszenia informacje. 
 4. Przesłanie zgłoszenia w rozumieniu ust. 1 jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta SalSoft dostępu do zasobów przetwarzanych przez niego w Panelu – w zakresie niezbędnym do analizy zgłoszenia oraz ewentualnego usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych na etapie rozpatrywania takiego zgłoszenia. 
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. Ochrona praw własności intelektualnej 

 1. Panel i/bądź poszczególne jego elementy, w tym znaki towarowe, którymi posługuje się SalSoft stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Z ochrony wskazanej powyżej korzystać mogą również wszelkie inne utwory czy znaki towarowe prezentowane w Panelu.
 2. Udostępnienie Panelu Klientom nie jest równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek, szeroko rozumianych licencji do utworów w rozumieniu ust. 1, za wyjątkiem uprawnienia do korzystania z Usługi, na zasadach opisanych w Regulaminie. Tym samym zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Panelu, w całości lub części a także wykorzystywanie Panelu w sposób inny niż określony w Regulaminie.

X. Dane osobowe – powierzenie

Kwestie związane z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania zawierają osobne dokumenty.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Panelu i może zostać w każdym momencie zapisana na trwałym nośniku bądź wydrukowana.
 2. SalSoft zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa bądź działań organów szeroko rozumianej administracji, które mają wpływ na działalność SalSoft, w tym treść Regulaminu;
  2. zmian w zakresie działania Panelu czy obsługi Klientów, w tym zmian w zakresie wykorzystywanej technologii czy oferowanych funkcjonalności;
  3. wdrożenia działań mających na celu poprawę ochrony prywatności Klientów i/bądź bezpieczeństwa przetwarzanych w Panelu danych, w tym w zakresie zmian w szeroko rozumianej polityce prywatności SalSoft;
  4. konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych.
 3. Zmiany w rozumieniu ust. 2 obowiązują po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym SalSoft poinformował Klienta o rzeczonych zmianach, udostępniając w tym celu Regulaminie w zmienionym brzmieniu. 
 4. SalSoft rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia rzeczonych zmian w trybie natychmiastowym w sytuacjach, w których:
  1. obowiązek ten wynika z przepisów prawa bądź działań organów szeroko rozumianej administracji;
  2. zmiany są konieczne w celu zażegnania niebezpieczeństwa dla ochrony prywatności Klientów bądź bezpieczeństwa przetwarzanych w Panelu danych.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian w rozumieniu ust. 2, Klient zobowiązany jest:
  1. do dnia wejścia w życie zmian w rozumieniu ust. 3, bądź
  2. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wejścia w życie zmian w rozumieniu ust. 4. 

złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi – w takim przypadku wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26.10.2022 r.