Regulamin

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego SalSoft, znajdującego się pod adresem www.solidnaksiegowa.com oraz www.solidnaksiegowa.pl.

Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – SalSoft Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bohomolca 1/66, 31-416 Kraków (biuro: ul. Siewna 18, 31-231 Kraków), posiadającą numer NIP 945 219 62 13, REGON 364906201, wpisaną do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626820, posiadającą kapitał w wysokości 10.000 złotych opłacony w całości (dalej: SalSoft)., tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wystawianie faktur, dodawanie skanów faktur i pozostałych dokumentów księgowych, sprawdzania rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik stanowiący wykaz obowiązujących opłat netto w polskich złotych;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 6. Nazwa Użytkownika – stworzone przez SalSoft, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym solidnaksiegowa.com oraz www.solidnaksiegowa.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 10. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta od dnia zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji księgowej przez SalSoft na czas nieokreślony.

Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji w Serwisie należy wybrać opcję logowania i wpisać login oraz hasło Użytkownika, otrzymane przez SalSoft w osobnej wiadomości.
 2. Po pierwszym logowaniu do Aplikacji Użytkownik powinien zmienić hasło.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag niniejszego Regulaminu.

Funkcjonalność Aplikacji

 1. Aplikacja oferuje następujące funkcjonalności:
  1. Możliwość wystawienia faktur VAT (w tym faktur proforma, VAT marża, zaliczkowych, końcowych, MOSS, VAT RR, korygujących);
  2. Generowanie raportów dotyczących rozliczeń w ramach MOSS oraz miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu;
  3. Możliwość zmieszczenia w Aplikacji skanów lub zdjęć Dokumentów;
  4. Możliwość przejrzenia miesięcznych podsumowań księgowych i podatkowych;
  5. Możliwość korzystania ze wzorów dokumentów oraz kalkulatorów udostępnianych przez Aplikację.
 2. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej stat.gov.pl/regon/wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.

Usługi

 1. Użytkownik może mieć dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach zawartej z SalSoft umowy o prowadzenie ewidencji księgowej.

Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia konta w Aplikacji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji „Nie pamiętam hasła”. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wystawienie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur elektronicznie.
 7. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.
 8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o umowę o prowadzenie ewidencji księgowej, Regulamin i Cennik.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prawidłowości, bądź rzetelności danych zamieszczonych na wystawianych przez Użytkownikach w Aplikacji Dokumentach, w tym fakturach VAT.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność zamieszczanych w Aplikacji skanów oraz zdjęć Dokumentów (w tym faktur kosztowych).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@solidnaksiegowa.com, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań;
  • 11 Ochrona praw własności intelektualnej
 6. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 7. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 8. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 9. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Ochrona danych

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych zawiera Polityka prywatności stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto w polskich złotych, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.